لطفا کمی صبر کنید ...

دستگاه بیهوشی حیوانات آزمایشگاهی مدل CRIN1

توضیحات :

مقاومت به جریان گازی 

 19cm H2o at when delivering vapor at 5 lit / min o2 in 21 c

دارای مخزن گاز بیهوشی و درجه مانومتر جهت تنظیم گاز خروجی

حجم مخزن 150 میلی لیتر

 پمپ تامین کننده اکسیژن

دارای باکس جهت ترکیب گازهای مختلف

1,650,000,000 ريال